Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Het Noorse beroepslevensmodel bevordert een goede gezondheid

De veranderende arbeidsmarkt

We zien nu enkele ontwikkelingskenmerken die het Noorse beroepslevenmodel onder druk zetten. Immigratie en arbeidsmigratie hebben de afgelopen 20 jaar de Noorse arbeidsmarkt gekenmerkt. Noorwegen als geheel heeft hier misschien van geprofiteerd, maar het heeft ook voor uitdagingen gezorgd. Zo bleek onder meer dat laagopgeleide werknemers en lage inkomens door concurrentie met buitenlandse arbeidskrachten de arbeidsmarkt verlieten. (6).

Nauw verwant aan arbeidsmigratie is ook sociale dumping en atypische arbeidsvormen – evenals het gebruik van wervingsbureaus, freelancers en verschillende vormen van platformdiensten (zoals Airbnb en Uber). We zien dat de ontwikkeling in deze richting op internationaal niveau sterker is dan in Noorwegen. Tegelijkertijd worden ook industrieën en bedrijven in Noorwegen zwaar getroffen (4)Het onderwerp zal in de toekomst zeker aandacht krijgen (7).

Vóór 2000 was het gebruik van wervingsbureaus in Noorwegen verboden. Sindsdien zien we een toenemend gebruik van wervingsbureaus, onder meer in de bouw, hotel- en restaurantindustrie en in de gezondheidszorg. Voorheen waren zogenaamde nul-urencontracten gangbaar, maar dit werd in 2019 bij wet verboden (met een krappe meerderheid in het Noorse parlement). Het gebruik van loonarbeid vormt een probleem voor het georganiseerde arbeidsleven omdat het de “uitbreiding” van de bestaande wetgeving opent. Daarnaast is het voor medewerkers moeilijk om actief deel te nemen aan het collectieve arbo- en milieuwerk van het bedrijf waarvoor ze zijn ingezet. Het hele personeelssysteem stelt ook het systeem van collectieve onderhandelingen op de proef, zowel op bedrijfsniveau als op nationaal niveau.

In 2015 is de Arbeidsomstandighedenwet aangepast, zodat bedrijven de mogelijkheid kregen om meer mensen met tijdelijke contracten in dienst te nemen. Hoewel er de laatste jaren geen toename is van dit soort contracten, vindt de Commissie Fougner dat deze versoepeling van de Arbeidsomstandighedenwet moet worden teruggedraaid. De nieuwe regering zei in het Hurdahl-platform dat het een vervolg zal geven. Omdat ze worden gerekruteerd via wervingsbureaus, is het moeilijk voor mensen met een kortlopend contract om HSE-werk te doen, om zichzelf en anderen te wijzen op en te klagen over ongelukkige werkomstandigheden, en om onregelmatigheden in de werking van het bedrijf aan te wijzen. . Uitzendwerk komt onder andere veel voor in de academische wereld en de horeca.

Het is goed gedocumenteerd dat landen met kleine sociale verschillen en een hoog vertrouwen een goede volksgezondheid hebben

Wat betreft het gebruik van zogenaamde rekruteringsagenten, hebben we de ergste vormen van sociale dumping gezien. Gedetacheerde werknemers werken in Noorwegen, maar hebben een arbeidsovereenkomst in een ander land. Het wordt stilaan duidelijk dat Noorse werkgevers ervoor moeten zorgen dat de ingehuurde werknemers dezelfde voorwaarden hebben als Noorse werknemers, maar het systeem is moeilijk te controleren en vormt een uitdaging voor collectieve onderhandelingen en samenwerking in het Noorse beroepsleven. Gedetacheerde werknemers worden onder meer ingezet in de bouw.

READ  Rusland ontmantelt een groot deel van het internationale ruimtestation

Noorwegen heeft een laag percentage zelfstandigen, slechts 6-8%. Buiten dat in Europa nam het percentage toe en is nu 14% (8). Voor veel bedrijven kan het passend zijn om de zzp’er een deel van het werk te laten doen, omdat het bedrijf dan niet te maken heeft met cao-loon, dat wil zeggen op basis van cao-onderhandelingen. Ze hoeven ook geen ziekengeld te betalen. door uit te zetten (hulp krijgen van externe bronnenGevaarlijk werk voor zzp’ers vereist ook niet dat bedrijven zich houden aan strikte gezondheids-, veiligheids- en milieuregels.

De Arbeidsomstandighedenwet is niet van toepassing op zelfstandigen. Zelfstandigen die voornamelijk voor één bedrijf werken, worden vaak “overtuigende werknemers” genoemd. Er zijn strikte bedrijfsregels voor het gebruik van gemaskerde werknemers, maar de mogelijkheden voor het vinden van “creatieve” oplossingen zijn talrijk of minder. Zelfstandigen lijken een hoge mate van zelfbeschikking te hebben, maar ze leiden een onzeker leven als het gaat om financiën en sociale zekerheid als ze ziek worden.

In een platformeconomie, waar bedrijven en particulieren gebruik maken van de diensten van zzp’ers, speelt de persoon die de elektronische communicatie tussen klant en klant regelt een centrale rol – vaak ook in de prijsvorming. Een overzicht krijgen van deze arbeidsmarkt is erg moeilijk. Het valt ook buiten de normale samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties in Noorwegen. Platformdiensten worden bijvoorbeeld veel gebruikt als je ICT-hulp nodig hebt.

De manier waarop we het beroepsleven in Noorwegen organiseerden werkte, maar nu zien we de tendens dat het systeem aan het veranderen is en dat de kracht van het Noorse beroepslevensmodel is verzwakt

Volgens het Noorse Bureau voor de Statistiek zal de komende 20 jaar tot een derde van de banen verdwijnen als gevolg van automatisering en digitalisering. Dit zal vooral voor oudere werknemers en mensen met weinig of geen opleiding uitdagingen opleveren. Deze groepen kunnen meer moeite hebben met het vinden van werk. Een andere uitdaging is de opkomst van nieuwe banen in sectoren waar vakbonden traditioneel zwak waren. Dit zou kunnen leiden tot een neiging van minder mensen om zich te organiseren, wat op zijn beurt het Noorse model van het beroepsleven ernstig op de proef stelt. Driehoekssamenwerking, collectieve onderhandelingen en machtsverhoudingen in het beroepsleven gaan ervan uit dat zowel werkgevers als werknemers goed georganiseerd zijn.

READ  Wetenschappers denken dat deze plant is uitgestorven, maar nu is hij weer gevonden

Gedurende vele jaren heeft zich een “Noorse” managementcultuur ontwikkeld op basis van dialoog, vertrouwen, gemeenschappelijke vastberadenheid en consensusbesluitvorming. Met de toenemende elementen van multinationale ondernemingen en opgeleide managers in landen als de VS en het VK, zien we een tendens om een ​​ander personeelsbeleid in te voeren dan in de Scandinavische context is ontwikkeld. Deze indruk wordt bevestigd door de bevindingen van de Selectie Participatieschaal, waaruit blijkt dat zowel werknemers als managers in het Noorse beroepsleven ervaren dat de mogelijkheden om mee te beslissen in de afgelopen jaren zijn afgenomen. (9).

Kortom, we kunnen zeggen dat de manier waarop we het beroepsleven in Noorwegen hebben georganiseerd succesvol is geweest, maar we zien nu trends dat het systeem aan het veranderen is en dat de kracht van het Noorse beroepslevenmodel is verzwakt (10). De kwetsbaarheid is te wijten aan een lagere mate van regulering in de particuliere sector, een toenemend gebruik van niet-stereotypische arbeidscontracten en een ‘veramerikaniseerde’ managementcultuur die kan leiden tot minder macht van werknemers, grotere sociale ongelijkheid en minder vertrouwen. Dit is uiteindelijk niet alleen van belang voor de gezondheid en het welzijn van de medewerkers, maar ook voor de gezondheid van de gehele bevolking.