Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Risicobeoordeling voor mensen (menselijke gezondheid)

In stap 1 worden de concentraties in de bodem vergeleken met de opgegeven normwaarden en conditiecategorieën. De ‘standaard’ blootstelling, gebaseerd op vooraf ingestelde stencilwaarden/standaardwaarden, wordt vergeleken met de grenzen van de menselijke tolerantie.

Deze eerste stap is een conservatieve beoordeling en moet betrekking hebben op het worstcasescenario.

Voor het uitvoeren van de eerste stap van de risicobeoordeling heeft u alleen de resultaten van de analyses van de bodemmonsters nodig. De tool is gebaseerd op concentraties in de bodem en berekent vervolgens concentraties in andere media zoals poriewater, grondwater, porielucht en binnenlucht op basis van faseverdelingen tussen bodem, lucht en water op basis van veronderstelde standaardomstandigheden in de bodem.

Daarnaast wordt de blootstelling geschat op basis van alle mogelijke blootstellingsroutes. Deze parameters zijn conservatieve standaardwaarden die niet hoeven te worden gewijzigd in stap 1.

Tabel 1. De blootstellingsmethoden die ten grondslag liggen aan het risicobeoordelingsinstrument voor gevaren voor de mens.

Tabel 2. Blootstellingstijd, het criterium in stap 1 van de risicobeoordelingstool.

Tabel 3. Locatiespecifieke parameters en standaardwaarden voor de transport- en verspreidingsprocessen die worden gebruikt in stap 1 van de risicobeoordelingstool.

Bij overschrijding van de normwaarden kan er een risico voor de mens ontstaan ​​en dient daarom een ​​stap 2 risicobeoordeling te worden uitgevoerd.

READ  Verkeer, Gezondheid | Ter ere van John Bernard na de taxirit naar Harstad: - Gewoon mijn werk doen